English | Español

Nhấp vào các câu hỏi dưới đây để mở rộng.

Đạo Luật AB 1482 là gì? +

AB 1482 là luật toàn tiểu bang để bảo vệ người thuê nhà bằng cách:

 1. Hạn chế số tiền mà chủ nhà của quý vị có thể tăng tiền thuê trong một năm để ngăn chặn việc tăng tiền thuê quá mức.
 2. Bắt buộc chủ nhà của quý vị phải có và nêu lý do hợp lý nếu anh ấy / cô ấy muốn đuổi quý vị sau khi quý vị đã thuê được một năm (còn được gọi là Đạo Luật Những Lý Do Chính Đáng Trong Trục Xuất - "Just Cause").

Căn hộ của tôi có đuợc áp dụng luật AB1482 không? +

Hầu hết các đơn vị cho thuê đều được áp dụng bởi luật AB 1482, bao gồm:

 • Hầu hết các chung cư apartments. Tuy nhiên, nếu quý vị sống trong một toà chung cư mới được xây dựng sau năm 2004, luật AB 1482 sẽ không đuợc áp dụng cho quý vị.
 • Các căn hộ duplexes được xây dựng trước năm 2004 nếu chủ sở hữu của căn duplex này không sống chung tại đây.
 • Các căn nhà ở một gia đình (single-family homes) được xây dựng trước năm 2004 nếu chủ sỡ hữu là một tập đoàn công ty.

Một số đơn vị cho thuê sau sẽ được bảo vệ bởi đạo luật AB 1482 khỏi sự phá giá tiền thuê nhà, nhưng sẽ không được bảo vệ bởi luật AB 1482 khỏi các vụ trục xuất tùy tiện:

 • Các căn nhà ở một gia đình (single-family homes) nơi chủ nhà cũng sống ở đó và cho thuê hai hoặc ít hơn các căn hộ trên tài sản.
 • Bất kỳ dạng nhà ở nào mà chủ nhà cũng sống trong đơn vị đó và người thuê nhà dùng chung phòng tắm và nhà bếp với chủ nhà (người thuê nhà như là người ở trọ).

Một số đơn vị hoàn toàn không đuợc áp dụng luật AB 1482:

 • Bất kỳ nhà ở nào, bao gồm cả căn hộ chung cư được xây dựng trong vòng 15 năm qua (sau năm 2004).
 • Các đơn vị đã được bảo vệ bởi luật kiểm soát tiền thuê nhà hoặc luật Những Lý Do Chính Đáng. Tại Quận Hạt Santa Clara, điều này bao gồm một số đơn vị ở San Jose và Mountain View.
 • Các căn hộ duplexes nếu chủ sở hữu cũng sống trong đó.
 • Khách sạn, nhà trọ hoặc nhà ở ngắn hạn khác.
 • Ký túc xá sinh viên.

Nếu đơn vị của tôi được bảo vệ bởi luật AB 1482, tiền thuê nhà của tôi có thể tăng bao nhiêu? Và vì lý do gì? +

Ở hầu hết các vùng của California, nếu đơn vị của quý vị được bảo vệ bởi luật AB 1482, chủ nhà của quý vị chỉ có thể tăng tiền thuê nhà trong một năm tối đa là 5% + CPI (CPI là Chỉ số giá tiêu dùng, phản ánh lạm phát chung) hoặc tại Quận Hạt Santa Clara, là bằng 8,3% hoặc 10% là phần thấp hơn. Nói chung, luật này có nghĩa là chủ nhà của quý vị không thể tăng tiền thuê hơn 8,3% mỗi năm. Luật pháp cho phép chủ nhà của quý vị đuợc tăng tiền nhà hai lần trong một một năm, nhưng tổng mức tăng tiền thuê không thể vượt quá mức giới hạn trong đạo luật AB 1482.

Ví dụ: Nếu tiền thuê nhà của quý vị là $1.000, thì chủ nhà của quý vị có thể tăng tiền thuê nhà của quý vị tối đa là khoảng $83 hàng năm. Chủ nhà của quý vị có thể tăng tiền thuê nhà hai lần trong một năm, nhưng họ không thể vượt quá $83 mỗi lần tăng.

Nếu căn hộ của tôi được bảo vệ bởi luật AB 1482, chủ nhà có thể trục xuất/ đuổi tôi không? Và với lý do gì? +

 • Nếu quý vị là người thuê nhà và đơn vị của quý vị được bảo vệ bởi luật AB 1482 và quý vị đã sống ở đó lâu hơn một năm, chủ nhà của quý vị phải cho quý vị một lý do trước khi đuổi quý vị.
 • Nếu quý vị đã sống ở đó dưới một năm, chủ nhà của quý vị chỉ phải đưa giấy thông báo trục xuất trước 30 ngày. Họ không cần phải liệt kê một lý do trong thông báo đó để đuổi quý vị.
 • Luật AB 1482 liệt kê các lý do chính đang sau mà chủ nhà của quý vị có thể đưa ra để trục xuất quý vị:
 1. Không trả tiền nhà.
 2. Vi phạm hợp đồng thuê nhà.
 3. Gây mất trật tự, quấy nhiễu, phiền toái cho hàng xóm, chủ nhà hoặc bộ phận quản lý.
 4. Hư hại vật chất, gây thiệt hại đáng kể cho căn hộ.
 5. Từ chối ký gia hạn thuê hoặc làm mới hợp đồng , với điều kiện là hợp đồng thuê có thời hạn tương tự và với các điều khoản tương tự như hợp đồng thuê trước đó.
 6. Hoạt động tội phạm ở nơi cư trú hoặc có hành vị bất hợp pháp / gây mối đe dọa nhắm vào chủ nhà hoặc bộ phận quản lý của chủ nhà.
 7. Cho nguời khác thuê lại khi hợp đồng thuê của quý vị không cho phép.
 8. Từ chối cho chủ nhà vào căn hộ để sửa chữa, khi có trường hợp khẩn cấp, khi người thuê từ bỏ căn hộ, hoặc khi có lệnh của tòa án.
 9. Sử dụng căn hộ cho mục đích bất hợp pháp.
 10. Không rời khỏi nhà ở diện chỗ làm cung cấp khi người thuê nhà đã bị cắt chức và không còn làm nhân viên, không còn chứng nhận hoặc không còn là người quản lý của chủ nhà.
 11. Không rời đi trong thời gian đã hứa sau khi họ đã cung cấp thông báo bằng văn bản về ý định rời khỏi căn hộ, hoặc sau khi đuợc chủ nhà chấp nhận với đề nghị từ bỏ căn hộ.

Ngoài ra, chủ nhà có thể đuổi quý vị vì những lý do sau đây không phải là lỗi của người thuê nhà. Trong những trường hợp đó, người thuê nhà sẽ đuợc nhận phần tiền đền bù di dời bằng một tháng tiền thuê nhà và / hoặc chủ nhà sẽ miễn tiền thuê nhà tháng cuối cùng trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo.

 1. Chủ nhà muốn lấy lại nhà để chuyển đến hoặc có một thành viên gia đình chủ nhà chuyển đến.
 2. Chủ nhà muốn phá bỏ tòa nhà ra khỏi thị trường nhà cho thuê theo Đạo luật Ellis.
 3. Tuân theo lệnh của chính phủ (như lệnh của tòa án hoặc lệnh từ code enforcement).
 4. Sửa chữa phục hồi thiệt hại đáng kể cho căn hộ trong ít nhất 30 ngày.

Khi nào AB 1482 có hiệu lực? +

Nói chung, những điều khoản bảo vệ của luật AB 1482 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, một số biện pháp bảo vệ chống tăng tiền thuê quá mức đã bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2019. Bất kỳ việc tăng tiền thuê nào sau ngày 15 tháng 3 năm 2019 sẽ phải tuân thủ các giới hạn tiền thuê. Nếu bất kỳ mức tăng tiền thuê nào vượt quá giới hạn, tiền thuê bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 sẽ là tiền thuê vào ngày 15 tháng 3 năm 2019 cộng với mức tăng cho phép theo luật AB 1482.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, chủ nhà không phải trả lại cho người thuê nhà bất kỳ khoản tiền nào mà người thuê có thể đã trả cho khoản tăng mà AB 1482 cho phép trước khi tiền thuê được đặt lại vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Ví dụ: Tiền thuê nhà của tôi là $1.000. Chủ nhà của tôi đã tăng tiền thuê nhà lên $100 vào tháng 6 năm 2019, cao hơn mức giới hạn của luật AB 1482. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tiền thuê nhà của tôi sẽ lên tới 1.083 đô la, là gần bằng giới hạn cho phép của luật AB 1482.

Điều gì sẽ xảy ra nếu đơn vị của tôi không được áp dụng luật AB 1482, chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà của tôi không? +

Phải. Nói chung, chủ nhà của quý vị có thể tăng tiền thuê. Nếu mức tăng dưới 10%, họ phải gửi giấy thông báo cho quý vị trước 30 ngày về việc tăng tiền thuê. Nếu mức tăng vượt hơn 10%, chủ nhà của quý vị phải cho giấy thông báo cho quý vị ít nhất 60 ngày về việc tăng tiền thuê.

Nếu căn hộ của tôi không được bảo vệ bởi luật AB 1482, chủ nhà của tôi có thể đuổi tôi ra không? Và với lý do gì? +

Nói chung, nếu căn hộ của quý vị không nằm trong luật AB 1482, chủ nhà của quý vị có thể đuổi quý vị bằng cách gửi giấy thông báo 30 ngày trục xuất cho quý vị nếu quý vị đã thuê dưới một năm. Nếu quý vị đã thuê ở đó lâu hơn một năm, họ có thể đuổi quý vị bằng cách gửi giấy thông báo 60 ngày trục xuất.

Khi nào đạo luật này hết hiệu lực? +

Đạo luật này sẽ hết hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, năm 2030.

Tôi định cư ở San Jose. Luật nhà ở nào đuợc áp dụng cho tôi? +

Quý vị có thể sống trong một tòa nhà ở San Jose được bảo vệ bởi Đạo Luật Kiểm Soát Tiên Thuê Nhà của San Jose, hoặc Đạo Luật Bảo Vệ Người thuê nhà. Vì các luật này có tính bảo vệ cao hơn, AB 1482 có thể không áp dụng cho quý vị.

Đạo Luật Kiểm Soát Tiền Thuê Nhà của San Jose, bảo vệ cư dân San Jose sống trong các tòa nhà chung cư có từ 3 căn trở lên được xây dựng trước năm 1979. Nếu qúy vị sống ở một trong những căn hộ này, giá thuê của quý vị chỉ có thể tăng thêm 5% một năm.

Đạo luật bảo vệ người thuê nhà ở San Jose, đuợc áp dụng hầu hết cho các cư dân San Jose đang sinh sống trong các chung cư. Luật này có nghĩa là chủ nhà phải cho qúy vị một lý do chính đáng trước khi họ có thể đuổi qúy vị đi. Đây là khoản bảo vệ nhiều hơn so với luật pháp tiểu bang. Quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang web của Bộ Phận Nhà Ở tại Thành phố San Jose.

Tôi sống ở Mountain View. Luật nhà ở nào áp dụng cho tôi? +

Quý vị có thể sống trong một tòa nhà ở Mountain View nơi áp dụng Đạo luật Ổn Định Cộng Đồng (Community Stabilization) và Luật Cho Thuê Công Bằng (Fair Rent Act) của Mountain View. Vì các luật này có tính bảo vệ cao hơn, AB 1482 có thể không áp dụng cho quý vị.

Đạo luật Ổn Định Cộng Đồng (Community Stabilization) và Luật Cho Thuê Công Bằng (Fair Rent Act) của Mountain View bảo vệ cư dân Mountain View đang sinh sống trong các căn chung cư được xây dựng trước năm 1995. Nếu quý vị sống ở một trong những đơn vị đó, giá thuê của quý vị chỉ có thể được tăng lên để tính đến lạm phát (được đo bằng Chỉ số Giá Tiêu dùng). Năm 2019, đó là 3,5%.

Hầu hết cư dân Mountain View sống trong các căn hộ được bảo vệ bởi Đạo luật Ổn Định Cộng Đồng (Community Stabilization) và Luật Cho Thuê Công Bằng (Fair Rent Act) của Mountain View. Luật này có nghĩa là chủ nhà phải cho quý vị một lý do chính đang trước khi họ có thể đuổi quý vị đi. Những lý do này thường có tính bảo vệ nhiều hơn so với luật tiểu bang. Quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang web của Thành Phố Mountain View.

Điều gì xảy ra nếu chủ nhà của tôi tăng tiền thuê nhà trước ngày 1 tháng 1 năm 2020 và khoản tiền đó vượt quá giới hạn của AB 1482? +

Quý vị vẫn phải trả tiền thuê nhà của mình miễn là chủ nhà đưa ra thông báo bằng văn bản trong 30 ngày nếu mức tăng tiền thuê dưới 10% hoặc thông báo bằng văn bản trong 60 ngày nếu mức tăng tiền thuê nhà trên 10%. Quý vị sẽ có nguy cơ bị trục xuất nếu quý vị không trả tiền thuê nhà của mình. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, tiền thuê của quý vị sẽ trở lại bất cứ giá thuê nào của quý vị vào tháng 3 năm 2019 cộng với mức tăng cho phép là 8,3%.

Điều gì xảy ra nếu chủ nhà của tôi cho tôi một thông báo trục xuất có lý do trước ngày 1 tháng 1 năm 2020? +

Quý vị nên nhận trợ giúp pháp lý. Nếu quý vị ở Quận Hạt Santa Clara, quý vị có thể gọi cho Law Foundation tại số 408-280-2424.

Tôi phải làm gì nếu có thắc mắc? +

Nếu quý vị đang định cư tại Quận Hạt Santa Clara, hãy liện lạc cho văn phòng luật Law Foundation of Silicon Valley theo số (408) 280-2424.